Ốp lốc, chống đổ
Bộ gác chân
Mâm vành bánh xe
Bộ tay lái,chảng ba
Bộ gắp sau
Bộ tay thắng